Algemene voorwaarden knipcursus


Artikel 1: Algemeen

Thuiskapper Baukje verder te noemen "de trainer", verzorgt de kapperscursus. De lessen worden in de avonduren gegeven, mits nadrukkelijk overeengekomen, dat de lessen ook op een ander tijdstip kunnen plaats vinden. De groepscursus start bij inschrijving van minimaal 2 cursisten met een maximum van 10 cursisten. Alle informatie door cursisten verstrekt is vertrouwelijk voor de cursus.

 

Artikel 2: Aanmelding

De aanmelding bij de trainer voor de cursus is strikt persoonlijk en vindt plaats door middel van een inschrijfformulier het welke volledig ingevuld en ondertekend dient te worden opgestuurd naar het post/e-mail adres van de trainer, ofwel door middel van het invullen en elektronisch versturen van het inschrijfformulier. In geval van minderjarigheid van de cursist(e) dient de vorenbedoelde inschrijfkaart te worden ondertekend door een der ouders of diens verzorg(st)er, met vermelding van naam. In geval van minderjarigheid van de cursist(e) zijn de ondertekende ouder en/of verzorg(st)er gehouden het lesgeld bij non-betaling aan de cursus te voldoen. De trainer kan de cursusdag en het cursusadres wijzigingen. Indien u, cursist, een vaste avond in de week niet kunt deelnemen aan de cursus dan dient u dit tegelijk met uw inschrijving dit door te geven. Door het ondertekenen en insturen van de inschrijfformulierc.q. het elektronisch versturen van het inschrijfformulier verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van de trainer. Mocht de cursus door onvoldoende inschrijvingen niet starten op de cursuslocatie(s) waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven dan neemt de trainer contact op om te overleggen of de cursist bij een andere groep wil aansluiten.

 

Artikel 3: Betalingen

Het cursus- en/of materialengeld dient uiterlijk 5 werkdagen voor de geplande dag van aanvang van de cursus geheel betaald te zijn via overmaken naar betreffende bankrekeningnummer. Bij betaling in twee gelijke delen van het cursusgeld/materialen dient de laatste termijn 5 dagen voor de geplande aanvang van de cursus betaald te zijn. Bij niet tijdige betaling door de cursist(e) wordt de cursist(e) de toegang tot de leslokalen ontzegd, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan onverlet dat de betalingsverplichtingen van het verschuldigde lesgeld/materialen aan de cursus blijft bestaan. Het niet, niet tijdig of niet geheel betalen van het verschuldigde bedrag ontslaat de cursist niet van de bestaande verplichting. Ingeval de incasso van het verschuldigde lesgeld/materialen door de cursus uit handen moet worden gegeven, zal de nalatige debiteur wegens buitenrechtelijke kosten een bedrag verschuldigd zijn volgens het tarief van het betreffende deurwaarderskantoor.

 

Artikel 4: Opschorting/verzetten aanvang cursus

Een verzoek tot uitstel van deelname aan de cursus dient 10 werkdagen vóór aanvang van de in eerste instantie geplande cursusdatum schriftelijk te worden ingediend. De cursist blijft, ingeval van toegekend uitstel van deelname, nog steeds betalingsplichtig uiterlijk 10 werkdagen vóór de geplande dag van aanvang van de in eerste instantie geplande cursus. Bij toegekend uitstel van deelname is de cursist €45,- verschuldigd voor bijdrage in de verzend- en administratiekosten.

 

Artikel 5: Opzegging & annulering

De cursist heeft gedurende veertien dagen na inschrijving het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden (bedenktijd). Na verloop van eerdergenoemde bedenktijd dient een verzoek om annulering van deelname aan de starterscursus per aangetekend schrijven of per e-mail bij de Thuiskapper Baukje te worden ingediend en gelden de volgende kosten.

Annuleren 4 weken voor aanvang: 30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

Annuleren   3 weken voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

Tussentijdse beëindiging ten tijde van het volgen van de cursus: Bij tussentijdse beëindiging krijgt u geen restitutie van het lesgeld, immers alles is al in werking gesteld voor u dat u de cursus kunt gaan volgen, hiervoor zijn kosten gemaakt.

 

Artikel 6: Verzuim & wangedrag

Het verzuim van de lessen geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het betaalde/verschuldigde les/materialengeld, noch heeft de cursist(e) recht op inhaallessen. Bij herhaaldelijk verzuim (meer dan 2x) wordt geen certificaat afgegeven. Bij onbehoorlijk en/of onbetamelijk gedrag kan, zulks naar beoordeling van de trainer , de cursist(e) de verdere toegang tot de leslokalen geweigerd worden. Deze verwijdering kan een tijdelijk of definitief karakter hebben al naargelang de misdragingen. Ook in geval van een al dan niet tijdelijke verwijdering wordt het betaalde lesgeld niet gerestitueerd, in geval het lesgeld/materialen nog niet (geheel) is voldaan blijft de betalingsverplichting bestaan. Geregeld te laat op de cursus komen wordt, door de trainer als wangedrag gezien.

 

Artikel 7: Modellen

Voor de beginners- en gevorderdencursus haarknippen zijn 1 a 2 modellen nodig. De cursist dient zelf voor deze modellen te zorgen.

 

Artikel 8: Auteurs- en Eigendomsrecht

Het lesmateriaal waarvoor de koopprijs is voldaan blijft het eigendom van de cursist(e). Het auteursrecht berust echter bij de auteur van het lesmateriaal, zijnde de trainer en gaat nimmer over op de cursist(e). Het is dan ook verboden lesmateriaal te fotokopiëren of op enigerlei andere wijze te vermenigvuldigen, zo de cursist(e) of ieder ander deze bepaling overtreedt, zal deze gehouden zijn de schade welke de trainer  lijdt door dit onrechtmatig handelen op grond van de Auteurswet dienen te vergoeden.

 

Artikel 9: Klachten

Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te worden ingediend bij de trainer en hier wordt binnen 6 weken op gereageerd.

  

Artikel 10: Informatieplicht cursist(e)

Is drie dagen voor aanvang van de cursus nog geen schriftelijke bevestiging (e-mail of post) van aanvang van de cursus ontvangen dan dient de cursist(e) dit per e-mail aan de trainer door te geven. Cursist(e) kan zich niet beroepen op "e-mail of brief niet ontvangen".

 

Artikel 11: Materialen

De materialen besteld bij de inschrijving voor de cursus door de cursist worden, na ontvangst van de betaling, de eerste cursusavond door de trainer aan de cursist uitgereikt. De cursist dient de materialen direct na ontvangst te controleren. Eventuele gebreken dienen direct gemeld te worden. De trainer bepaalt of de betreffende materialen omgeruild zullen worden. Na afloop van de eerste cursusavond is de cursist zelf verantwoordelijk voor de goede staat van de kappersmaterialen en vervalt de mogelijkheid tot omruilen.

 

Artikel 12: Overmacht

De trainer behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht cursusavonden te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoen.

 

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

Thuiskapper Baukje

De Flearen 7

9269XA Feanwalden

Tel: 06-13300899

E-mailadres: info@thuiskapperbaukje.nl

 

versie d.d. 27-06-2022